Šatník Olgy Medlíkové

Olga Medlíková

Šaty dělají člověka a každému sluší něco jiného.

Trénink dovedností a podporu osobního
rozvoje ušiji na míru právě pro Vás.

Osobnost vzdělávání dospělých 2012


Nabídka

Osobnostní typologie

Pomáhá pochopení svého osobnostního typu, lepšímu poznání sebe sama i identifikaci toho, čím se lišíme od druhých. Můžete použít pro sebe nebo pro vzájemné poznání lidí v týmu a posílení zdravé komunikace.

Pracuje s dvěma typologiemi:
MBTI (Mayers-Briggs Type Indicator)
a GPOP (Golden Profiler of Personality).

Obě vycházejí z následujících předpokladů:
Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi.
Různé sklony se dají přiřadit globálním škálám, které jsou kombinovány do následujících dvojic, které popisují:

 • Extraverze (E) a Introverze (I) – kde je náš zdroj psychické energie
 • Smysly (S) a Intuice (N) – způsob, jak vnímáme skutečnost
 • Myšlení (T) a Cítění (F) – způsob, jak se rozhodujeme
 • Orientace na rozhodování (J) a Orientace na vnímání (P)
  – jaký je náš životní styl
 • Napětí a uvolnění – naše forma reagování na stres

Každý klient po vyplnění dotazníku obdrží podrobný písemný výstup – popis osobního typu, na který navazuje osobní konzultace.

Trénink týmů a jednotlivců

Probíhá v podobě seminářů, workshopů, tréninků modelových situací z praxe účastníků, přednášek, individuální práce se zpětnou vazbou, konzultací i jejich vzájemné kombinace.

Akce jsou různě dlouhé od několikahodinových po vícedenní, mohou mít i podobu modulů nebo kvalifikačních či rekvalifikačních kurzů.

Jejich součástí je:

 • dohoda se zadavatelem o konkrétní podobě akce, cílech, zaměření a výstupech
 • vlastní realizace akce
 • vyhodnocení a zpětná vazba v podobě preferované zadavatelem (dotazník, hodnotící zpráva, hodnotící workshop...)

Osobní rozvoj

Práce na osobním rozvoji probíhá většinou formou konzultací, poradenské činnosti, tréninků potřebných dovedností, případně koučování, u kterého spolupracuje domluvený kouč.

Tyto konzultace se zaměřují na zvládnutí komunikačně náročných situací z pracovního nebo osobního života klienta. V případě zájmu může být součástí i typologický profil klienta. Výstupy z něho jsou součástí poradenské práce.

Schůzky jsou většinou 2hodinové, klient dostává zpětnou vazbu, doporučení k samostatné práci, informace, literaturu a další podkladové materiály.

Strategické workshopy

Nejčastěji se jedná o setkání týmu nebo jenom několika lidí s facilitátorem/konzultantem nad nějakým strategickým nebo změnovým zadáním. Setkání jsou různě dlouhá, od několika hodin po celodenní či vícedenní práci. Postup práce je většinou následovný:

 • analýza stavu
 • záměry a cíle
 • postup, cesta

Role facilitátora/konzultanta se v průběhu společné práce mění – od facilitování skupinové práce přes přímé poradenství, uvádění příkladů dobré praxe, ke koučování nebo moderování debat.

Podobným způsobem lze postupovat i při nastavování změny s jedním člověkem, ovšem nejčastějšími zadavateli jsou týmy nebo organizace.

Témata, která facilituji/konzultuji:

 • strategické záměry organizace, směřování do budoucna
 • příprava argumentace pro jednání s rozhodovateli (nadřízení, zřizovatelé, správní rada…)
 • cesty k oslovení nových sponzorů/donorů
 • potřebné změny ve vnitřních procesech
 • řešení vnitřních problémů v týmu či organizaci

Témata

Manipulace
a jak na ni

Podoba programu:
interaktivní výcvikový seminář

Cíl

 1. Naučit se rozeznat manipulativní chování
 2. Získat dovednosti odhadu druhé strany z chování, jednání i vyjadřování
 3. Natrénovat dovednosti, jak čelit manipulaci

Obsah

Manipulace, její podstata, kořeny manipulativního chování
Projevy manipulace, druhy manipulace (manipulace chováním, symboly, slovem, hlasem…)
Strategie proti manipulaci, jejich nácvik a použití (otázkování, zastavovací výrok, odmítání, já výrok, pauzování, práce s kritikou…)
Manipulace slovem – persvaze a jak jí čelit – prohloubení dovednosti práce se slovem
Modelové situace a jejich řešení

Komunikace

Podoba programu:
interaktivní výcvikový seminář

Cíl

 1. Uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro život
 2. Popsat cesty, jak funkčně využít nástroje neverbální komunikace
 3. Natrénovat vhodné vyjadřování v komunikačně náročných situacích
 4. Nalézt způsoby zvládání obtíží v komunikaci

Obsah

Desatero efektivní komunikace
Základní komunikační strategie a jejich přínos pro prevenci konfliktních situací
Neverbální komunikace, její složky a způsob použití
Chování v komunikaci
Efektivní sdělování a práce s informacemi
Slova a vyjadřování a jejich vliv na komunikaci
Modelové situace a jejich řešení

Prevence a řešení konfliktů

Podoba programu:
interaktivní výcvikový seminář

Cíl

 1. Uvědomit si podstatu konfliktu a možnosti jeho řešení
 2. Posílit komunikační jistotu ve sporových situacích
 3. Natrénovat techniky řešení konfliktů
 4. Zvládnout konflikt efektivně a autenticky

Obsah

Prevence konfliktu
Křivka konfliktu, její fáze a jak s nimi zacházet
Styly řešení konfliktních situací – únik, ústup, útok, kompromis, dohoda
Techniky řešení konfliktů
Jak správně odmítat
Trénink a nácvik technik
Jak reagovat na manipulativní jednání
Modelové situace a jejich řešení

Vedení a řízení lidí

Podoba programu:
informativní seminář s prvky výcviku

Cíl

 1. Rozvinout manažerskou dovednost práce s lidmi
 2. Definovat vhodný styl řízení pro tým/firmu, organizaci
 3. Nalézt a posílit konkurenční výhodu
 4. Zvýšit kvalitu vztahu manažer-zaměstnanec

Obsah

Co je vitální firma/organizace?
Strategie organizace, poslání, vize, diferenciátor
Odlišnosti vedené a řízené firmy/organizace
Role ve firmě/ organizaci
Lidské zdroje a práce s nimi
Motivace a stimulace
Rozhodovací procesy
Osoba, image a role manažera
Rozvoj firmy/organizace

Manažerské pohovory

Podoba programu:
interaktivní výcvikový seminář

Cíl

 1. Získat návody, jak připravit, vést a vyhodnotit různé druhy manažerských pohovorů
 2. Posílit komunikační jistotu při obtížných pohovorech
 3. Nalézt nejvhodnější formulace a slovní vyjádření klíčového sdělení

Obsah

Jak se připravit na manažerský pohovor
Druhy pohovorů: hodnotící, motivační, vytýkací, koučovací, jejich specifika a zaměření
Postup a vedení rozhovoru
Reakce na emoce a jejich zpracování
Jak jasně sdělit nepříjemnou zprávu
Přijímání a předávání kritiky
Formulace a vyjadřování – správná slovní volba, slovní tabu, co použít a proč
Modelové situace a příklady, trénink dovedností

Time management

Podoba programu:
informativní seminář s prvky výcviku

Cíl

 1. Získat ucelený pohled na svůj time management
 2. Posílit silné stránky, identifikovat slabá místa
 3. Nalézt zdroje pro lepší TM

Obsah

Já a čas – sebepoznání jako výchozí bod TM
Pracovní typy, jejich výhody a omezení
Naplnění rolí
Posilování čtyř druhů kondice
Plánování času - strategie
Řízení času v každodenní praxi
Výběr priorit a práce s nimi
Tipy na časové úspory
Modelová cvičení

Týmy a týmová spolupráce

Podoba programu:
interaktivní výcvikový seminář

Cíl

 1. Uvědomit si rozdíl mezi prací skupiny a týmu a fungování skupin a týmů
 2. Vyjasnit si vlastní roli v týmu, její význam a uplatnění
 3. Posílit efektivní komunikaci a spolupráci v týmu
 4. Použít zajímavé techniky práce s týmem

Obsah

Skupina a tým, jejich fungování, specifika, výhody a omezení
Vznik a vývoj týmu
Belbinův test týmových rolí, vyhodnocení, uplatnění rolí, skladba týmu
Jak se chová a vypadá efektivní tým
Týmová komunikace a rozhodování
Řešení problémů ve skupině a v týmu
Vedení či řízení ve skupině a v týmu?
Techniky práce s týmem
Modelová cvičení

Lektorské dovednosti

Podoba programu:
interaktivní výcvikový seminář

Cíl

 1. Zpracovat analýzu vzdělávacích potřeb
 2. Posílit prezentační profesionalitu mluvčích
 3. Rozvinout schopnosti zaujmout posluchače
 4. Naučit lektory zásady didaktické a pedagogické práce a hlasové techniky

Obsah

Analýza vzdělávacích potřeb
Klíčové kompetence lektora
Příprava na vzdělávací akci
Scénář, osnova, rozvržení, časování, tematické bloky
Tipy, nástroje a triky pro zvyšování motivace posluchačů
Image lektora
Hlasová technika a práce s hlasem
Evaluace a zpětná vazba
Modelové situace, videotrénink

Stres management

Podoba programu:
seminář s bloky individuální práce

Cíl

 1. Uvědomit si základní zákonitosti stresové reakce a její dopad na člověka
 2. Rozšířit portfolio způsobů, jak zmírnit dopad stresu
 3. Nalézt specifické cesty proti stresu pro různé osobnosti
 4. Nastavit program změny

Obsah

Vznik, podstata a zdroje stresu
Tři roviny stresu – mechanická, chemická, psychická
Strategie proti stresu
Konkrétní návody na zmírnění aktuálního stresu
Práce s únavou
Test aktuální míry zátěže
Muži a ženy a jejich jednání ve stresu
Nastavení individuálního plánu změny

Pracovní a společenský protokol

Podoba programu:
informativní seminář s prvky výcviku

Cíl

 1. Rozšířit znalosti v oblasti pracovně společenského protokolu
 2. Protrénovat chování v konkrétních společenských situacích
 3. Rozvíjet silné stránky image a charismatu
 4. Nacvičovat prezentační dovednosti potřebné ke společenským akcím

Obsah

Společenský kontakt a business kontakt
Rekapitulace základů společenského styku – oslovování, tituly, představování, přednosti
Práce s vizitkou
Dárky a jejich předávání
Pracovní návštěva – hostitel, host, organizátor
Image a charisma osobnosti, jak ho posilovat a rozvíjet
Prezentační minimum v oblasti protokolu
Úprava do kanceláře a do společnosti
Gastronomie – stolování, stolničení, organizace, konzumace obtížnějších druhů potravin

Prezentační dovednosti

Podoba programu:
interaktivní výcvikový seminář

Cíl

 1. Najít své osobité prezentační vyjádření
 2. Připravit se na různé aspekty prezentací a aktivně si je vyzkoušet
 3. Získat informace a dovednosti k přípravě a efektivnímu vedení prezentací
 4. Získat zpětnou vazbu ke svým vystoupením a doporučení k dalšímu rozvoji

Obsah

Klíčové kompetence prezentujícího
Příprava prezentace
Schopnosti a dovednosti mluvčího
Struktura vystoupení
Obsahové složky vystoupení
Řečnické tipy a triky
Atmosféra prezentace, dobrý dojem
Základy hlasové techniky a rétorických dovedností
Zpracování stresu a trémy
Vyhodnocení prezentací, zpětná vazba

Argumentace a přesvědčování

Podoba programu:
interaktivní výcvikový seminář

Cíl

 1. Shrnout si klíčové prvky prezentačních dovedností potřebné pro argumentaci
 2. Posílit schopnost zaujmout, vysvětlit a prosadit myšlenku pomocí logických i pocitových nástrojů
 3. Procvičit argumentaci v různých situacích a vůči různým komunikačním partnerům
 4. Zvládnout přesvědčování pomocí vhodně volených slov

Obsah

Argumentace, její typy a formy
Stavba argumentu
Slabé, silné a úderné argumenty a jejich použití
Podpůrné argumentační nástroje – co pomáhá prosadit argumentaci
Argumentační chyby a jak se jich vyvarovat
Práce s námitkami
Vhodná slovní volba pro zvýšení přesvědčivosti a účinku
Persvaze (přesvědčování, ovlivňování) a jak ji používat
Modelové situace a trénink

Vyjednávání

Podoba programu:
interaktivní výcvikový seminář

Cíl

 1. Zvládat proces vyjednávání
  v běžných pracovních i osobních situacích
 2. Naučit se používat základní komunikační nástroje
 3. Využívat strategie win-win, umět použít i další negociační strategie

Obsah

Základní pojmy vyjednávání
Strategie a taktika vyjednávání
Příprava na vyjednávání
Odhad partnera, typologie vyjednavačů
Proces vyjednávání
Co je to BATNA
Fáze a dynamika vyjednávacího procesu
Techniky vyjednávání
Modelové situace a trénink

Přečtěte si

Manipulace a jak na ni

„Kdybys mě měl opravdu rád, tak bych ti o kytku nemusela říkat!“
„Vy jste přece zkušený člověk, tak určitě přijdete sám na to,
co máte dělat!“

Podobné věty často provázejí jev zvaný manipulace.

Manipulace je součástí mezilidského chování. Většinou jsme „aktuální manipulátoři“ - každý ji občas použijeme, ale jde o časově omezenou strategii, přechodné chování.

 
Proč se to děje?

Nejčastější důvody jsou:

strach – z vlastního selhání, bezmoci, z neznáma…;

nedostatek sebedůvěry – manipulace poskytuje pocit moci;

odkoukaný model chování – od rodičů, vychovatelů, kamarádů, vzorů…;

hra – člověk zkouší, co udělají druzí, když užije manipulativní prvky, nemá zlé úmysly;

legrace – obě strany se vědomě vzájemně manipulují, a užívají si to;

neznalost – člověk manipuluje druhého, protože nezná efektivnější způsob jednání, ale když se naučí jednat jinak, od manipulace upustí.

Jak se to děje?

Manipulujeme činy, chováním, jednáním

Třeba při pokeru nebo když chceme někoho zaskočit, při citovém vydírání...

Manipulujeme slovy

Stavbou vět, výběrem slov, vyvoláním určitých pocitů…

Manipulujeme hlasem

Hlubokými tóny, zvednutou intonací na konci věty…

Manipulace symboly a pozicí

Silovým nátlakem postaveným na určité výjimečnosti – např. prestižní firma, škola, kluby, značkové oblečení…


Co proti manipulaci?

Preventivně:

 1. Nevyprávějte manipulátorovi podrobně o svých záležitostech
 2. Nereagujte na nejasně formulovanou žádost
 3. Dělejte si poznámky
 4. Odmítejte zprostředkované jednání
 5. Buďte opatrní vůči lichotkám

Zásahově:

Ptejte se – např.: „Má to souvislost s tím, co řešíme?“

Žádejte vysvětlení – např.: „Já tomu vůbec nerozumím - proč mi to říkáte???“

Nereagujte na manipulaci, pokračujte po svém

Označte manipulaci a postavte se jí – např.: „Beru na vědomí, že firma XY, váš minulý zaměstnavatel, je firmou prestižní. Nicméně na naše jednání to nemá žádný vliv.“

Odmítněte - když občas něco nebo někoho odmítnete, znamená zdravý způsob chování, stanovujete své meze. Nebojte se sem tam odmítnout - situační odmítnutí neznamená zavržení druhého člověka.

Lektorské dovednosti
aneb Kdo je lektor a jaká je to profese?

Kdo je lektor? Lektor je odborník, který učí své posluchače a předává jim teoretické znalosti, příp. praktické dovednosti podle domluvené zakázky.

Očekává se u něj vysokoškolské vzdělání a znalost andragogiky. Rovněž se od lektora čeká všeobecný přehled a schopnost širšího vnímání celé problematiky, často jde o lidi znalé více oborů. Někdy lektor pouze přednáší, jindy je součástí zakázky i praktický trénink.

Dnes je běžné, že lektoři mají i konzultantskou praxi, tedy pracují s klientem na konkrétní záležitosti, vysvětlují, zodpovídají dotazy, poskytují návody k dalším krokům, uvádějí best practice, příklady z oboru, doporučují…

Dalšími kvalifikacemi, kterými dnes řada lektorů disponuje, jsou např.: koučování, mentoring či tutoring, supervize, facilitace či mediace.

Co může lektor nabídnout?

Příklady nejběžnějších vzdělávacích či rozvojových akcí:

Kurz – rozvíjí znalosti i dovednosti, většinou jde o kombinaci teorie a praxe. Dnes je tento pojem vnímám jako nadřazený pojmu seminář.

Seminář – rozvíjí přednostně dovednosti, hlavně zaměřen prakticky, teorie je možným doplňkem praktických cvičení.

Trénink – rozvíjí pouze složku dovedností, zaměřen výhradně prakticky.

Přednáška – rozvíjí znalostní bázi posluchačů, zaměřena přednostně na teorii.

Konzultace – odpovídá na otázky v oblasti dovedností, diskuse nad konkrétním problémem.

Workshop – rozvíjí oblast dovedností a jejich praktického uplatnění, zaměřen na praxi a na využití řešitelského potenciálu účastníků.

Dále může lektor/konzultant realizovat např. stínování, hearing, webinář atd.

Role lektora


Lektor vystupuje ve třech rolích:

– lektor jako ODBORNÍK

– lektor jako PROSTŘEDNÍK

– lektor jako VZOR

Jako ODBORNÍK má být lektor aktuální – znát současné trendy v oboru, být schopen věci vysvětlit a hlavně naučit své posluchače, aby uměli znalosti a dovednosti aplikovat v praxi.

Jako PROSTŘEDNÍK lektor funguje při práci se skupinou, zejména když je mezi účastníky napětí nebo je v organizaci značně kontroverzní situace a na vzdělávací akci se projeví.

Jako VZOR lektor slouží neustále. Odborný, pracovní i lidský vzor. Lektor je neustále pod drobnohledem svých posluchačů – při práci, na obědě, při venkovních aktivitách nebo večerním posezení u vína. Povolání lektor je povolání velmi veřejné.

Znaky dobrého lektora


Celoživotní učení
Komunikativnost a zájem
Inovativnost a kreativita
Péče o dobré jméno a profesionální pověst
Kvalitní lidské hodnoty

Neboli – kvalitního lektora charakterizuje jak profesionalita a odbornost, tak lidská zralost.
A důvod? Trefnou odpovědí je citát z klasika:

"Vzdělání při člověku nectném je toliko jako šperk v rypáku svině."

J. A. Komenský

Společenské chování - potřeba
nebo nutnost?

Koho mám představit komu, když za šéfem přišla návštěva? Jak mám proboha jíst langustu? Můžu na vizitku napsat vzkaz?

Jestli občas řešíte takové či podobné otázky, pak vás následující řádky patrně osloví.


Koho komu a proč aneb základy společenského styku

v naší zemi je zvykem oslovovat jedním ze tří možných způsobů:

 1. běžným oslovením – pane, paní, slečno
 2. funkčním titulem – pane řediteli, paní náměstkyně
 3. akademickým titulem – pane inženýre, paní doktorko

Nejvýznamnější je titul akademický, poté poziční a pak běžné oslovení.


Přednosti a představování

Při běžném společenském styku (návštěva, divadlo, raut apod.) platí tři přednosti:

 1. přednost ženy před mužem
 2. přednost staršího před mladším
 3. přednost výše postaveného před níže postaveným

V rámci pracovního společenského styku, tzv. business (pracovní návštěva, pracovní oběd apod.), platí výrazné zjednodušení – přednost šéfa na území firmy – tzn., že nadřízenému představuji návštěvy, on první podává ruku, on první usedá k jednání a dává pokyn k jeho zahájení a ukončení.

Představování provází podání ruky. Tu podává první osoba s vyšší prioritou.

Někteří muži líbají dámám ruku. Žena neděkuje, nebrání se, jenom pozdraví a usměje se.


Máte vizitku?

Vizitky patří ke společenskému i pracovně společenskému styku.

Jestliže budeme vizitku používat jako svého druhu dopis nebo oznámení, napíšeme do levého dolního rohu zkratku vyjadřující náš úmysl a doplníme naší parafou.

Vizitku vkládáme do malé vizitkové obálky, je možné ji i volně přiložit k dárku, ke květinám, k reklamním předmětům atd.


O čem s ním mám mluvit neboli „small talk“

V mnoha případech nám mohou být užitečná vhodná neutrální témata pro malou společenskou konverzaci neboli „small talk“.

Mezi nejběžnější patří:

 1. počasí a doprava
 2. cesta a cestování
 3. prostředí, ve kterém se nacházíme
 4. kultura
 5. zajímavý detail nebo doplněk v úpravě komunikačního partnera

Homo sapiens ve společnosti

Můžeme přirozeně žít bez výše uvedených dovedností – a přežijeme. Otázka je, jestli to stačí. K tomu, abychom byli žádaní na trhu práce, potřebujeme profesní znalost, dobrou komunikaci nebo řidičský průkaz skupiny B, aktivní angličtinu – a velmi často ještě něco.

To něco je zakleté do pojmů šarm, jiskra, společenská zběhlost, charisma...

Jsou to dovednosti nepovinné, ale příjemné. Výrazně odlišují toho, kdo má, od toho, kdo nemá. Dokážou zaujmout. Posilují sebeprezentaci. Zvyšují sebevědomí. a stojí za to je rozvíjet a šířit.


Tak hodně úspěchů!

Týmy a týmová spolupráce

Jste tým nebo skupina?

Liší se to? a co je lepší – tým nebo skupina?

Tak tedy, skupina a tým se od sebe liší a říct, co je lepší se rozhodně neodvažuji. Raději zvažte sami, co jste a co potřebujete. Pro ukázku si uveďme několik bodů, které vykazují typické skupiny a typické týmy.

Skupina:
sdělený cíl
spíše řízená
náhodný výběr členů
minimální nebo žádná zpětná vazba
Tým:
přijatý cíl
spíše vedený
cílený výběr členů
vyžadovaná zpětná vazba atd.


... a mohli bychom pokračovat dalším výčtem rozdílností.

Jestli nyní uvažujete o svém pracovním kolektivu, pravděpodobně zjišťujete, že má rysy skupiny i týmu zároveň. Taková situace je dosti běžná, zejména když skupina přerůstá do týmové podoby, ale v některých bodech ještě není „čistokrevným“ týmem. Není to žádná chyba, jenom důkaz toho, že kolektiv žije, pracuje a vyvíjí se.

Mimo jiné i proto se velmi bráním otázce, co je dobře – jestli skupina nebo tým. Můžete mít velmi dobře fungující skupinu a také tým, který se bohužel nepovedl – sice se jako tým označuje, ale ve skutečnosti jím není.

Kudy do týmu?

Aby se skutečně dalo hovořit o tom, že váš kolektiv je v pravém smyslu slova týmem, potřebuje splňovat následující charakteristiky:

 1. malý počet členů
 2. rovnoprávné postavení členů
 3. jasně definované odpovědnosti a role
 4. uvědomovaný a přijatý cíl a společná vůle ho dosáhnout
 5. komunikace na vysoké úrovni, konstruktivní řešení sporů
 6. schopnost reflexe a hodnocení procesů ve skupině
 7. důvěra a dobré vztahy.

Tým se může postupně vyvinout ze skupiny spolupracujících lidí nebo ho můžete cíleně sestavit pomocí kvalitního personálního výběru.

Potřebujeme tým?

Inu, kdoví.

Lidé pracující v dobrém týmu spolu dobře lidsky vycházejí, mají mezi sebou hodně jasno, dokážou se podpořit i vynadat si tak, aby to nenarušilo dlouhodobé vztahy. Tohle všechno ale nepřichází hned. Kvalitní tým potřebuje ke svému zrání čas.

Time management neboli práce s časem

Nestíháme?
Odkládáme?
Děláme věci napůl?
Skáčeme chaoticky z jednoho úkolu na druhý?

Podle literatury jde o příznaky nedobrého hospodaření s časem. Čím nám může time management pomoci? Jeho podstatou je plánování činností a strukturování času, který máme k dispozici – a především je důležité naplánované také dodržet!

Pro ukázku několik z klíčových bodů time managementu:

Plán

Pokud si jakkoliv rozvrhujete své činnosti do času, může mít váš plán podobu velmi sofistikovanou, téměř jako strategický plán organizace. Nebo si hodíte na papír pár bodů, abyste nezapomněli, co chcete během pátku všechno stihnout a stačí vám to. Možná jste „papírkový fanda“ a všude možně máte barevné lepíky s poznámkami.

Někdo plánuje na papíře, někdo v Outlooku, jiný používá plánovací systémy, další vyrábí přehledy na tabuli…

Jinak řečeno, podobu může mít vaše plánování velmi rozmanitou, ale jedna věc je v nich společná – právě existence určitého schématu, plánu, rozvrhu či jak tomu říkat.

Absence plánu je znakem chaosu. Taky se v tom dá žít, ale jestli chcete čas ušetřit, cesta tudy nevede.

Kotvy

Máte-li plán, máte v něm úkoly. Řada z nich člověka příliš netěší, ale udělat je musí. a proto jsou tu kotvy. Kotva je motivátor, odměna, důvod, proč to přežít. Může jí být pěkná knížka, večeře s kamarádem, procházka se psem nebo pár volných dnů navíc – záleží na velikosti úkolu, za který se odměňujete (a na míře nechuti, kterou musíte překonávat!).

Modelování

Model je lidově řečeno „mustr“, návod, jak něco udělat. Lidé se silným smyslem pro hodnotu času, používají hodně modelů, ať už svých nebo převzatých. Co může být modelem? Např. předpřipravený formulář, do kterého pouze doplňujete svůj fax, záznamy z hospitace, postup výběrového řízení atd. Model je kuchařka, podle které vaříte, návod ke zprovoznění tiskárny, standard, který někdo popsal a vy ho využíváte.

Někteří lidé tvrdí, že je time management svazuje a že strukturování a rozvrhování činností omezuje přirozenost a spontaneitu.

Každé plánování s sebou nese potřebu určité kázně a skutečně nás plán svým způsobem nutí.

Za to nám přináší jasný směr, úsporu času (a často i nervů) a většinou toho i více stihneme.

Umíme to s konfliktem aneb co s ním vlastně děláme?

Mnoho lidí se konfliktu obává, ale konflikt je potřebný a přirozený. Jenom je nutné umět s ním zacházet, aby neškodil, ale spíš pomohl.

Už slyším, jak se ptáte – a to jde? Existuje vůbec nějaká „správná cesta“, návod, jak se zachovat?

Návod není, vítězí rozmanitost. v drtivé většině konfliktů neexistuje ta jediná spásná cesta, ale vícero možností, a je na nás, jaký způsob chování zvolíme.

Typy jednání v konfliktu

Zpracovat konflikt můžeme jako řešitel, příjemce nebo uhýbač. Tyto způsoby známe všichni a v osobnosti se běžně kombinují – v jedné situaci se chováme řešitelsky, v jiné jako uhýbač atd. Pravda je, že většinou více preferujeme některý z uvedených modelů.

Řešitel

Identifikuje problém, má zájem ho řešit, aktivně se zapojuje do situace. Chce konkrétní výsledek, záleží mu i na vztahu.

„Naštval ses, když jsem tě upozornila na naši domluvu, že ve čtvrtek hlídáš děti ty. Pro mě je to důležité, vždyť víš, proč chodím cvičit, dělá mi to dobře na záda. Jestli ti tohle uspořádání vadí, tak mi řekni, jak to udělat jinak, ať se dohodneme.“

Jak na řešitele? Přijmout jeho model chování, někdy je užitečné upozornit na to, kolik času máme k dispozici.

Příjemce

Chová se reaktivně – když druhá strana vyvolává spor, jde do sporu nebo do manipulace. Jestliže druhá strana řeší, nechává ji hledat řešení vlastními silami, účastní se minimálně, většinou až na důraznou žádost řešitele. i pak občas používá manipulaci.

Příjemci často chybí dovednosti k jinému chování, někdy je toto chování věcí postojovou – přinesl si to z rodinného prostředí.

„Vy mi vytýkáte, že jsem několikrát odešla z práce dřív a prý jsem nedodělala svou práci! a co Eliška?! Já vím, je veselá, zábavná a společenská, všechny vás tu baví, a tak jí všechno projde! Já jsem uzavřenější, tak jsem ta špatná.“

Jak na příjemce? Nereagovat na manipulaci, pouze na faktickou část sdělení. Převádět spory na problémy, používat při jednání 3. stranu (přináší to výhodu jiného přístupu), dělat v jednání pauzy, používat písemné zadávání úkolů.

Uhýbač

Situaci jako konfliktní nevyhodnotí. Nebo ji vidí jako konfliktní, ale nemá energii nebo zdroje, aby do ní aktivně vstoupil.

„Máš pravdu, na té oslavě jsem byl úplně nemožný. Trapas, no.“
„Dobře, ale proč? Co ti tam vadilo? Nebo kdo?“
„Já fakt nevím. Jsem holt takový.“

Jak reagovat na uhýbače? Vysvětlit, co vám vadí a proč, trvat na jeho reakci. Povzbudit ho, dát najevo zájem a vztah. Nebo určit časový rámec, do kdy chcete konkrétní výsledek, definovat rizika (co všechno může nastat, když…).

Způsoby řešení konfliktu

Napřed si ujasněte, co se v dané situaci děje – chcete něco řešit, nebo se potřebujete pohádat (tedy jste ve sporu)?

Spor je personifikovaný problém. Neřeší se věcná stránka, ale lidské rozpory. Kdo má větší pravdu, čí názor na výchovu dětí je oprávněnější. Kdo je vstřícnější vůči druhému, kdo se chová zodpovědněji …

Spor nemá řešení!
Spory nemají konkrétní výstup. Výsledkem sporu bývá často hádka, dlouhodobě narušený vztah, neklidná atmosféra.

Možnost zásahu jsou:

 1. převádět spory na problémy („Co konkrétně potřebuješ, jak by sis naši spolupráci představoval/a, které věci se ti nelíbily…“)
 2. definovat rizika, když se nedohodneme („Když to spolu nedotáhneme do konce, šéf nás sejme oba!“)
 3. posun jednání v čase - příště bude druhá strana možná vstřícnější („Tak jo, jsme unavení; víš co, sedneme si na to zítra po desáté.“)
 4. nečekanost - zvolit jednání, které druhá strana neočekává, a tím ji zaskočit („Brouku, já vím, že jsem přišla o tři hodiny později, než jsem slíbila. Jestli mi chceš vynadat, tak to klidně udělej, ale já musím napřed do koupelny, protože strašně smrdím cigaretama!“)

Jak se říká: „Je nám dobře s těmi, kdo s námi souhlasí, ale rosteme s těmi, kteří s námi nesouhlasí!“

Neboli - konflikty jsou potřebné – zejména ty, které řeší problémy. Učí nás konkrétnosti, protože jedou podle linie: Co- kdo-kdy-kde-jak-proč-kolik-k čemu.

Mají vždy konkrétní výstup, i když výstupem může být i tzv. „dohoda o nedohodě“:

„Nejsme schopni se dnes domluvit, ale sejdeme se zítra ve dvě hodiny opět zde s dalšími informacemi a dotáhneme to“.

Identifikujte, zda v konfliktu jde o spor nebo o řešení problému, a podle toho jednejte!

Jak na komunikaci?

Komunikace je nepřetržitý, mnohostranný a nikdy nekončící proud informací. Komunikujeme doma, při výběrovém pohovoru, při hře s dítětem, na nákupu, při řešení obtížné pracovní situace i při oslavě narozenin...

Abychom komunikovali moudře, je dobré zachovávat některé zásady, např.:

Posaďte svého komunikačního partnera
(sezení je „bezpečnější“ komunikační prvek než stání, uklidňuje).

Oslovujte komunikačního partnera jménem (na začátku a na konci jednání, dobré je i při „přesvědčovacích partiích rozhovoru“ – kde vytváříte tlak).

Vnímejte neverbální signály – u druhého i u sebe (vizuální kontakt, mimiku obličeje, podání ruky, vzdálenost, hlas, vůni...).

Získávejte si pozornost (otevřenými gesty – jsou vidět dlaně, melodickým hlasem s měnící se intonací, střídáním sezení a stání, pokud to při jednání jde, mluvte „do očí“ partnera).

Nechte druhého mluvit, nepřerušujte. Pokud to ale jinak nejde, přerušte druhého „diplomaticky“ (souhrnem toho, co řekl, při tom, když se nadechuje, po ukončení myšlenky, otázkou k věci apod.).

Aktivně naslouchejte a projevujte zájem (psaním poznámek, otázkami, přikyvováním...).

Neřešte všechno hned (nechte si čas na rozmyšlenou, jděte se projít, udělejte si poznámku a během psaní rozmyslete odpověď...).

Neváhejte požádat o pomoc, jestliže je situace nad vaše možnosti (člena rodiny, experta na danou problematiku, partnera/ku...).

Mějte po ruce podklady (materiály, data, obrázky, grafy – „vizuály“ lidi snáze přesvědčí než pouze mluvené slovo!).


Nejde o žádná dogmata - berte prosím tyto náměty jako pomocníky na cestách komunikace.

Píší o mněOlgu Medlíkovou jsem potkala již v době mého studia MBA pro Scheffield Hallam University na konci 90. let a její lidský a přitažlivý osobní projev mne inspiroval k tomu, abychom využili jejích služeb i v naší společnosti U Sluno a.s.. Vedla u nás několik kurzů „umění komunikace“ a „umění prezentace“, které byly pro každého účastníka inspirativní a zábavné. Hodnocení těchto kurzů mými kolegy bylo velmi pozitivní. Kurzy byly profesionálně připraveny a vedeny a jejich hodnota byla umocněna Olžiným osobním šarmem.

V letošním roce jsem využila jejích služeb v rámci osobního “coachingu“ v nové pracovní pozici a musím konstatovat, že empatický osobní přístup Olgy mi velmi pomohl překonat těžké začátky na nové pozici. Olgu mohu doporučit jak pro skupinové kurzy v oblasti komunikace tak i v oblasti coachingu.

Marta Nováková
prezidentka
Svaz obchodu a cestovního ruchu


S Lektorkou Olgou Medlíkovou a jejím týmem jsme navázali spolupráci při vzdělávání interních lektorských zdrojů. Kompletně pro nás zajišťovala Development centra a následné vzdělávací programy, vycházející ze zjištěných rozvojových potřeb interních trenérů.

Programy byly na vysoké úrovni, jak po stránce organizační, tak po stránce odborné. V průběhu DC jsem především oceňovala psychologický background a konkrétní doporučení pro individuální i skupinový rozvoj.

Klára Marečková
HR Manažer, Learning & Development
O2 Czech Republic a.s.


Naše společnost spolupracuje s Olgou Medlíkovou déle něž rok v oblasti vzdělávání našich pracovníků. Jsme velmi spokojeni s jejím přístupem ke vzdělávání, které je vždy připraveno na míru potřebám naší společnosti, která se pohybuje v oblasti služeb. Vlastní vzdělávání realizované pro skupiny pracovníků je výborně připravené, vyžaduje aktivní zapojení účastníků je velmi otevřené a komunikativní. Vlastní vzdělávání, ale i možnost individuálních konzultací je velkým přínosem pro pracovníky společnosti, kteří tuto možnost stejně jako vedení společnosti vysoce oceňují.

Jiří Růžička
ředitel
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Je krásné vidět a zažít učit někoho, z koho mluví zkušenosti a ne jen načtené knihy a několik článků na internetu, jak tomu často bývá. Seminář byl skutečně velice přínosný, příjemný, lehce stravitelný a především použitelný v mnoha běžných situacích.

Ing. Jan Pinta
vedoucí odboru
Odbor komunikačních a informačních technologií
Divize informačních technologií
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.


Umění efektivně a srozumitelně komunikovat by mělo patřit do základní výbavy všech, kteří z pozice své funkce vytěžují čas a pracovní nasazení ostatních lidí kolem sebe. Ať jsme majitelé firem, výkonní ředitelé společností nebo třeba “jen” rodiče svých dětí.

Bezprostřednost v komunikaci je dar, který není dán každému. Umění komunikovat však lze v sobě hledat a rozvíjet je. Je štěstím mít k tomu dobrého učitele, já to štěstí měl. Semináře a kurzy Olgy Medlíkové jsou skvěle vedeny, s citem pro potřeby klienta a způsob jejich vedení vychází z bohatých profesních i životních zkušeností lektorky. Všem, kterým není lhostejné, jak efektivně ovlivňují život lidí kolem sebe, je mohu upřímně doporučit.

MVDr. David Nejedlo
ředitel
ZOO Liberec
spoluzakladatel České koalice na ochranu biodiverzity (CCBC)Equal Pay Day 2014

Olga Medlíková

Kdo je Olga Medlíková?

Pracuji jako samostatná lektorka pro business, neziskové organizace a státní správu od roku 1996. Zaměřuji se na prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, společenský a protokolární kontakt a interkulturu. Specializuji se na trénink mluvčích, argumentaci, rétoriku a lektorské dovednosti.

Jsem autorkou knih:
Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace
(Spoluautor Marek Šedivý, Grada Publishing, Praha 2012)
Umíme to s konfliktem (Grada Publishing, Praha 2012)
Lektorské dovednosti (Grada Publishing, 2010)
Úspěšná nezisková organizace
(spoluautor Marek Šedivý, Grada Publishing, 2009)
Přesvědčivá prezentace (Grada Publishing, 2008)
Jak řešit konflikty s podřízenými (Grada Publishing, 2007)
Umíte prezentovat? Odpověď zní ANO! (Part Média a ICN, 2005),
kmotrami publikace jsou Chantal Poullain a Štěpánka Duchková

Partneři a spolupráce:
PaedDr. Jitka Jilemická – www.konsens.cz
Ing. Marek Šedivý – www.avpo.cz
Centrum generace – www.centrumgenerace.cz
ZOO Liberec – www.zooliberec.cz
Let me shine – www.let-me-shine.com
Náš lektor – www.naslektor.cz
Olga E-booky – www.olga-ebooky.cz

Olga Medlíková

Osobnost vzdělávání dospělých 2012

V únoru 2013 jsem obdržela cenu v oblasti praktické aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky vyhlašovanou Asociací institucí manažerského vzdělávání, Českou andragogickou společností a vzdělávacím institutem London International Graduate School.

KontaktTěším se na naši spolupráci!

+420 602 216 393

olga.medlikova@seznam.czPaedDr. Olga Medlíková
Františkova 905, 198 00 Praha 9 - Černý Most II


IČ: 49259725, DIČ: 5961210739

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20. 11. 1995
Č. j.: 95/9344/1604/VO/Str., Místní úřad městské části Praha 14